تکنوگاز

 

هسته اولیه شرکت تکنـوگـاز، ۶۰ سـال پیش به وسیله برادران خوش ذوق و با استـعداد کانتیـنی در کارگاه کوچکـی در کشور ایتالیا شکل گرفت. هـردوی آنهـا جــوان بودند و تصـمیم گرفتـند، انقلابی بزرگ در لـوازم خانگـی آشــپـزخــانـه ایجـاد کننـد زمـانی که تمـامی تولیـدکننـدگان مشغـول سـاخت وسـایل ابتـدایی و سـاده بودند، تکنوگاز با یکپـارچه کـردن صفحـه روی اجـاق و کپسـول گـاز، آن ها را به یک وسـیله واحـد تبدیـل کـرد و نـام Mobilfornello را به معنـای اجـاق مبلــه برای آن انتخـاب کـرد.

کمپـانی تکنوگاز ایتـالیـااز سال 2000 به بعد همه جـانبه بـازارهای بیـن المللـی را هـدف قـرار داد. تولیـد اجـاق گـاز کابینـتی مـدرن و همچنین تولیـد انـواع هـاب و فـرهای توکـار از یک طـرف، همچنین تولیـد محصـولاتی که مطابقـت بسیـار زیـادی با سلیـقه های جوامـع هـدف داشت، تکنوگاز ایتـالیـا را در مسیـر همـوار بازارهای صـادراتی قـرار داد.

 

نمایش بر اساس :
(تعداد محصول یافت شده: 0)
نتیجه ای یافت نشد !